กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
Healthy tiles

กระเบื้องฟอกอากาศ Healthy tiles
ดร. คชินท์ สายอินทวงศ์

ในช่วงเวลาที่กระแสรักสุขภาพกำลังมาแรง ใครที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่อิงกระแสสุขภาพก็จะทำให้มีผู้คนสนใจในสินค้าและตัว Brand ของสินค้านั้นมากขึ้น ในแวดวงเซรามิกเองก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องสุขภาพอยู่หลายเรื่อง เช่นเรื่องของสุขภัณฑ์ Antibacteria ของ COTTO และล่าสุดคือกระบื้อง Healthy tile ของ DURAGRES ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีการเคลือบสี การพัฒนาสูตรเคลือบ และการผลิตกระเบื้องมาพัฒนาเป็นกระเบื้องที่สามารถฟอกอากาศได้โดยมีการปลดปล่อยอิออนลบ (Negative ion) ออกมาจากผิวเคลือบโดยใช้หลักการของพิอิโซอิเลคตริค ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่ในเฉพาะวัสดุเซรามิกเท่านั้น ซึ่งกระเบื้องที่ปลดปล่อยอิออนลบ(Negative ion) นี้จะทำให้อากาศในห้องมีความบริสุทธิ์ขึ้นได้ โดยความเป็นจริงสภาพแวดล้อมในปัจจุบันจะเต็มไปด้วยมลพิษมากมายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งฝุ่นละออง ควันเสียจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจของมนุษย์ ปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และ สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากมาย ประเทศไทยจะพบปัญหาดังกล่าวมากในพื้นที่ที่อยู่ริมถนน ที่มีการจราจรหนาแน่น หรือบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานบางแห่ง เช่น กรุงเทพมหานครต้องประสบปัญหาอากาศเสียมากที่สุดเนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและมีการจราจรหนาแน่น ซึ่งบริเวณริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่นจะพบปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากยานพาหนะและคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูง

[ อ่านเพิ่มเติม PDF ไฟล์ (405 KB), MS Word ไฟล์ (1 MB) ]