กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001

ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 (Environmental management system requirements)

4.1 ข้อกำหนดทั่วไป

องค์กรต้องจัดทำระบบ เป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติรักษาไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลนี้ และต้องกำหนดว่าระบบที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างไร

องค์กรต้องกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดทำเป็นเอกสารไว้

4.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารสูงสุดต้องกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร และต้องมั่นใจว่า ภายใต้ขอบเขตของการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายนั้นจะต้อง

a) เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ขนาด และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ
b) รวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และป้องกันมลพิษ
c) รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ประยุกต์ใช้ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่องค์กรเป็นสมาชิก ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร
d) กำหนดกรอบในการกำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม
e) จัดทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติ และคงไว้
f) สื่อสารไปยังพนักงานทุกคน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กร
g) เผยแพร่ต่อสาธารณะได้

4.3 การวางแผน


4.4 การนำไปปฏิบัติและการดำเนินการ


4.5 การตรวจสอบ


4.6 การทบทวนของฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารสูงสุดต้องทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อมั่นใจว่าระบบยังคงความเหมาะสม ความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนนี้ต้องครอบคลุมถึงการประเมินโอกาสในการปรับปรุง และความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิ่งแวดล้อม และวัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม โดยต้องจัดเก็บบันทึกผลของการทบทวนของฝ่ายบริหารไว้ ข้อมูลที่นำเสนอในการทบทวนของฝ่ายบริหาร ต้องครอบคลุมถึง

a) ผลการตรวจติดตามภายในและการประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่องค์กรเป็นสมาชิก
b) การสื่อสารจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรรวมทั้ง ข้อร้องเรียน
c) ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
d) การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
e) สถานะของการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน
f) การติดตามการดำเนินการจากการทบทวนของฝ่ายบริหารครั้งก่อน
g) การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ รวมทั้ง การพัฒนาของกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
h) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ผลจากการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารต้องรวมถึงการตัดสินใจและการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนนโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประเด็นอื่น ๆ ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง